Een brede school

lees meer...

Een zorgzame school

lees meer...

Een lerende school

lees meer...

Een zorgzame en zorgende school


Kadrie is een zorgende én een zorgzame school.
We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en we willen in een nauwe samenwerking met de ouders “goed voor onze leerlingen zorgen”.
We vinden het belangrijk dat zowel leerlingen als ouders zich goed én veilig voelen op/bij onze school.
Het welbevinden van de kinderen staat bij ons voorop!
We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zo goed als mogelijk dezelfde doelen en eindtermen bereiken.
Dit betekent concreet dat alle leerkrachten oog hebben voor een brede basiszorg binnen hun eigen klas.
Zij trachten door middel van een gedifferentieerde aanpak de talenten, mogelijkheden en zelfsturing van de leerlingen zo veel mogelijk te ontwikkelen. Lees hiervoor ook ons pedagogisch project, elders op deze website.

“Onderwijs op maat” zijn in Kadrie geen loze woorden. Met het zorgcontinuüm als referentiekader is er in Kadrie sprake van:

1. Een brede basiszorg voor alle leerlingen. Deze zorg heeft eerder een preventief dan curatief karakter.
Leerkrachten worden gestimuleerd om hun handelen, vraagstelling, formulering van opdrachten, oefeningen, aan te passen aan de noden van de leerlingen. Binnen klasdifferentiatie is volledig geïntegreerd in onze school. Voor sommige vakken en in sommige leerjaren delen we de kinderen op in 3 ipv. in twee groepen om nog beter "op niveau' te kunnen werken.

2. Een verhoogde zorg voor sommige kinderen.  Soms moeten we inderdaad voor een kind extra maatregelen treffen, hulpmiddelen voorzien, extra ondersteuning door de zorgleerkracht organiseren, enz. Het is de klasleerkracht die een zorgvraag betreffende een bepaalde leerling formuleert naar het zorgteam toe. Zij onderzoeken het probleem en bekijken hoe het kan opgepakt worden.

3. Uitgebreide zorg. Voor een kleine minderheid van de leerlingen moeten we beroep doen op externe hulp: CLB, logopedist, ... Regelmatig overleg tussen ouders, leerkracht, directie en CLB dragen ertoe bij dat alle betrokkenen zich gesteund voelen en dat voor de leerling echt alle kansen benut worden.


Traditioneel wordt bij de zorgwerking uitgegaan en vertrokken van de dingen die het kind niet kan, van de dingen die niet lukken. In Kadrie willen we vertrekken vanuit de talenten van het kind, om van daaruit hiaten, tekorten, problemen bij te werken. Er zijn immers vele manieren om “knap” te zijn! Elk kind heeft een uniek patroon van talenten en een eigen leerstijl. Deze onderlinge verschillen tussen leerlingen begrijpen en benutten creëert een omgeving waarin leerlingen zich trots voelen, geaccepteerd voelen, minder bang zijn om te falen, langer volhouden en leersituaties aanpassen om hun succes te vergroten.

 

 

  

Contacteer ons

Tel: 03 666 95 20E-mail secretariaat: 
E-mail directeur: 

Go to top